3M Ekstranet Access Agreement3M Sanayi ve Ticaret A.S.(“3M”) burada yer alan kayit formunda belirtilen sirketin ve bu sirketin %50’sinden fazlasina sahip oldugu bagli kuruluslarinin (hep birlikte “Ziyaretçi”) asagidaki sart ve kosullara ve mevcut düzenlemelere uygun bir sekilde 3M ve Ziyaretçinin ortaklasa kararlastiracagi 3M’in özel web sitesi’nin belirli bölümlerlerine (“Extranet Sitesi”) erisebilmesini, Ziyaretçinin 3M ile iletisim kurmasini ve ticaret yapmasini kabul etmekte ve bu konularda yetki vermektedir.


1.  Extranet Site Giris ve Kullanimi:  3M tarafýndan kullanýma hazýr hale getirilecek Extranet sitesinin tümüne veya bir parçasýna eriþim, 3M'in Ziyaretçi'ye temin edeceði çeþitli þifrelerin, dijital belgelerin veya diðer güvenlik yöntemlerinin (hep birlikte "Güvenlik Sistemleri") kullanýmý suretiyle sýnýrlý olabilecektir. Ziyaretçi bu yöntemleri gizlilik içinde kullanacak ve eriþim sýrasýnda dikkatli davranacaktýr. Bu Güvenlik Sistemleri'ni kullanmak suretiyle Ziyaretçi adýna Extranet Sitesi'ne eriþen þahýs ya da sistemlerin kimliðini sorguladýðýndan, Ziyaretçi kendisi adýna sisteme girme yetkisi olan þahýs ya da sistemlerin yer aldýðý listede herhangi bir deðiþiklik olursa bunu derhal 3M'e bildirecektir. Ziyaretçi Güvenlik Sistemleri'ni kullanarak Extranet Sitesine girenlerin (3M dýþýndakiler) Ziyaretçi'nin yetkisi dahilinde hareket ettiðini 3M'in farzedebileceðini kabul eder. Ziyaretçi ayrýca Güvenlik Sistemleri kullanýlarak eriþilen Extranet Sitesine eriþim, kullaným ya da hatalý kullanýmdan dolayý tek baþýna sorumlu olacaðýný beyan ve kabul eder. Ziyaretçi tarafýndan Extranet Sitesi'nin kullanýmý, iþbu Sözleþme'nin þart ve koþullarý ile 3M'in http://www.3m.com.tr/3M/tr_TR/turkiye-tr/yasal-bilgiler/ adresinden erisebileceginin “Yasal Bilgi” ve 3M’in http://www.3m.com.tr/3M/tr_TR/turkiye-tr/gizlilik-politikasi/adresinden eriþebileceðiniz "Gizlilik Politikasý"'na tabi olacaktýr.


2.  Extranet Site Içerigi ve Kullanilirligi:  3M Extranet Sitesinin içerigini istedigi zaman degistirme, sitedeki herhangi bir ögeyi silme ya da yeni içerik ekleme ya da bu siteyi sona erdirme hakkini sakli tutmaktadir.


3.  Gizlilik:  Ziyaretçi 3M’in sahibi oldugu 3M arastirma ve gelistirme faaliyetleri, pazarlama, ürün gelistirme, üretim, fiyat veya maliyet bilgileri, Güvenlik Sistemleri ve 3M tarafindan gizli oldugu belirlenmis diger bilgi ve veriler burada “Gizli Bilgi” olarak adlandirilacaktir. Söz konusu Gizli Bilgiler su bilgileri içermez: (i) isbu Sözlesmeye aykiri olarak Ziyaretçi tarafindan ifsa edilenler haricinde kamuya mal olmus bilgiler, (ii) isbu sözlesmede tanimlanan Gizli Bilgiler kullanilmadan Ziyaretçi tarafindan bagimsiz olarak gelistirilenler, (iii) gizlilik yükümlülügü olmadan Ziyaretçi’nin üçüncü kisilerden temin ettikleri, (iv) Ziyaretçi’nin mümkün oldugunca ilgili ifsanin kapsaminin daraltilmasi için haber vermis olmasi sartiyla, mevzuat, kanun ya da yönetmelikler geregince ifsa edilmesi gerekenler. Ziyaretçi, Gizli Bilgiler’i 1) üçüncü kisilere ifsa etmeyecegini ve 2) sadece 3M ile is yapabilmek amaciyla kullanacaktir. 3M, Ziyaretçi’nin bu paragrafin ilk cümlesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesini saglamak için ihtiyati tedbir alinmasi da dahil ve ancak bununla sinirli olmamak üzere tüm yasal yollara basvurma hakki vardir.


4.  Yükümlülük:  3M Extranet Sitesi’nde verilen bilgilerin dogru ve güncel olmasi için elinden gelen ticari çabayi sarfedecektir. Ancak sitedekilerin içerigindeki hata ve ihmallerden herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 3M ayrica Ziyaretçi’nin Extranet Sitesine girisi ya da bu siteyi kullanamamasi nedeniyle ortaya çikan dogrudan, dolayli veya her ne nam altinda olursa olsun hiçbir zarardan sorumlu olmayacagini beyan eder.3M, EXTRANET SITESINDE YER ALAN BILGILERE VEYA SITENIN KULLANIMA HAZIR TUTULMASINA ILISKIN SITENIN BELLI BIR AMACA UYGUNLUGU VE PAZARLANABILIRLIGI ILE ILGILI GARANTILER DAHIL AÇIK YA DA ZIMNI HIÇBIR GARANTI VERMEMEKTEDIR.


5.  Süre ve Fesih:  Bu Sözlesme isbu sözlesmenin giris kisminda da ifade edildigi sekilde asagidaki“Katiliyorum” dügmesini seçerek “Tamam” seçenegini tiklamasi ile yürürlüge girecek ve karsi tarafa 30 gün öncesinden verilecek bir ihbar ile ya da bir nedene dayanarak derhal her iki taraf tarafindan sona erdirilebilir.


6.  Genel:  Bu Sözlesme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarina tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktir. Taraflar aralarinda bir ihtilaf söz konusu olmasi durumunda, Istanbul Merkez Mahkemeleri ve Icra Daireleri isbu sözlesmeden dogan veya bu sözlesmeye baglantili ihtilaflarda münhasiran yetkili olacaktir. Taraflardan birinin isbu Sözlesmenin herhangi bir hükmünü icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettigi anlamina gelmeyecek veya söz konusu hükmün daha sonra kullanilmasini ya da icra edilmesini engellemeyecektir.