Umowa dotycząca dostępu do ekstranetu 3M


Minnesota Mining & Manufacturing Company ("3M) wyraża zgodę na udzielenie dostępu podmiotowi określonemu w niniejszym formularzu rejestracyjnym i spółki zależnej w 50+% od niego (łącznie zwanymi „Użytkownik”) na udzielenie dostępu do określonych części niepublicznej stron(-y) internetowej 3M („Extranet"), 3M i Użytkownik powinni okresowo wyrazić zgodę na zezwolenie Użytkownikowi komunikowania się i prowadzenia handlu z 3M, na warunkach określonych poniżej i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa:


1.Dostęp i Korzystanie z Extranet. Częściowy lub całkowity dostęp do Extranet może zostać ograniczony przez różne hasła, certyfikaty cyfrowe lub inne techniki bezpieczeństwa. (łącznie zwane „Systemami Bezpieczeństwa”) które zostaną udostępnione Użytkownikowi przez 3M. Użytkownik zachowa w tajemnicy niniejsze techniki i uważnie będzie kontrolował dostęp do nich. W zakresie niniejszych Systemów Bezpieczeństwa wymagana jest identyfikacja konkretnych osób lub systemów które będą uzyskiwać dostęp do Extranet w imieniu Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia 3M w przypadku zwiany w wykazie osób lub systemów posiadających uprawnienie dostępu do systemu w imieniu Użytkownika.Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie ostatecznie przez 3M, iż strona (inna niż 3M) uzyskująca dostęp do Extranet, korzystając z niniejszych Systemów Bezpieczeństwa, działa z upoważnienia Użytkownika. Użytkownik ponadto wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za dostęp, użycie lub niewłaściwe użycie Extranet za pośrednictwem niniejszych Systemów Bezpieczeństwa.Korzystanie z Extranet przez Użytkownika podlega warunkom określonym w niniejszej Umowie „Informacjach Prawnych” 3M zawartych na stronie
http://www.mmm.com/legal.html i „Polityce Prywatności” 3M, zawartych na stronie http://www.mmm.com/privacy.html.


2. Zawartość i dostępność Extranet. 3M zastrzega sobie prawo do modyfikowania, usuwania lub dodawania zawartości do Extranet, lub do usunięcia Extranet, w jakimkolwiek czasie.


3. Poufność. Użytkownik może uzyskać dostęp do określonych informacji 3M i danych dotyczących badań i działań rozwojowych 3M, marketingu, usprawnieniach w produkcie, produkcji, cenie lub kosztów, Systemów Bezpieczeństwa i innych informacji specjalnie oznaczonych przez 3M jako poufne, zwane dalej „Informacjami Poufnymi”. Informacje Poufne nie obejmują informacji która jest (i) jest lub stanie się częścią domeny publicznej inaczej niż przez ujawnienie informacji przez Użytkownika z naruszeniem niniejszej Umowy; (ii) niezależnie opracowana przez Użytkownika bez użycia Informacji Poufnych dostarczanych na podstawie umowy; (iii) uzyskanych przez Użytkownika od osób trzecich bez obowiązku zachowania poufności; lub (iv) istnieje prawny obowiązek jej ujawnienia na podstawie ustawy lub rozporządzenia, pod warunkiem, że praktyczny Użytkownik zobowiąże się uprzednio zawiadomić 3M o takim wymogu ujawnienia i możliwości ograniczenia takiego ujawnienia. Użytkownik zobowiązuje się do 1) nie ujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim, 2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu prowadzenia interesów z 3M. 3M ma prawo zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego w celu wyegzekwowania przestrzegania przez Użytkownika obowiązków określonych w punkcie 3.1
niniejszej Umowy, rozumie się i uzgadnia, że 3M nie będzie posiadała stosownego środka prawnego jeżeli te zobowiązania/obowiązki nie są przestrzegane.


4. Odpowiedzialność. Podczas gdy 3M będzie podejmować uzasadnione praktyki handlowe aby informacje zawarte w Extranet były precyzyjne i aktualne, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek błąd lub przeoczenia w zawartości, 3M nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od tego czy będą bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub z nawiązką za wszelkie szkody wynikające z użycia lub niemożnością użycia Extranet przez Użytkownika. Ponadto, 3M ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIAŁEJ, W TYM GWARANCJI ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOTYCZĄCEJ INFORMACJI ZAWARTYCH LUB DOSTĘPNOŚCI DO EXTRANET.


5.Okres obowiązywania i Rozwiązanie. Niniejsza Umowa zacznie obowiązywać od Daty Wejścia w Życie i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za pisemnym wypowiedzeniem dostarczonemu drugiej stronie z zachowaniem przynajmniej 30 dniowego terminu wypowiedzenia, lub ze skutkiem natychmiastowym z określonych przyczyn.


6.Postanowienia Ogólne. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Stanu Minnesota w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nieprzestrzeganie przez którąkolwiek ze stron postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi ani nie będzie interpretowane jako odstąpienie od stosowania takiego postanowienia ani jako prawo do naruszania takiego postanowienia.