3M Extranet hozzáférési szerződés

3M Extranet hozzáférési szerződés
A 3M Hungária Kft. („3M”) ezúton lehetővé teszi jelen regisztrációs nyomtatványon azonosított felhasználónak és bármely, legalább 50%-ban tulajdonolt leányvállalatának (együttesen: „Felhasználó”), hogy elérjen bizonyos nem publikus 3M weboldalakat („Extranet weboldal”) annak céljából, hogy kommunikáljon, illetve üzleti tranzakciót kezdeményezzen a 3M-mel a hatályos jogszabályok és a következő feltételek mellett.

1. Az Extranet weboldal elérése és használata
Az Extranet weboldal egészéhez és egyes részeihez való hozzáférést jelszó, digitális tanúsítvány, vagy egyéb biztonságtechnikai eszközök korlátozhatják (összegezve „Biztonsági rendszer”), melyeket a 3M a Felhasználó számára elérhetővé tesz. A Felhasználó köteles bizalmasan és fokozott körültekintéssel kezelni a hozzáférési adatokat. Mivel a Biztonsági rendszerek megkívánják az Extranet oldalakhoz történő hozzáféréshez az egyes személyek vagy rendszerek beazonosítását, Felhasználó haladéktalanul értesíti a 3M-et a részéről a jogosult személyekben vagy rendszerekben történő bármely változásról. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a 3M okkal feltételezheti, hogy bármely 3M-től eltérő harmadik fél, aki a Biztonsági rendszeren keresztül az Extranet weboldalhoz a Felhasználó nevében hozzáfér, a Felhasználó felhatalmazásával teszi azt. A Felhasználó tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy övé a kizárólagos felelősség az Extranet weboldal Biztonsági rendszeren keresztül történő elérése, rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű használata kapcsán. Az Extranet weboldal Felhasználó által történő használatára jelen szerződés, a 3M jogi információi a https://www.3mmagyarorszag.hu/3M/hu_HU/company-ctl/legal-information weboldalon, illetve a 3M adatvédelmi irányelvei a https://www.3mmagyarorszag.hu/3M/hu_HU/company-ctl/privacy-policy címen az irányadóak.

2. Az Extranet weboldal tartalma és elérhetősége
A 3M fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, törölje vagy bővítse az Extranet weboldal tartalmát, vagy teljes mértékben leállítsa azt.

3. Titoktartás
A Felhasználó hozzáférést kaphat bizonyos a 3M kutatási és fejlesztési tevékenységére, marketingjére, termékfejlesztéseire, gyártási eljárásaira, áraira vagy költségeire, Biztonsági rendszereire vonatkozó 3M információkhoz és adatokhoz, illetve bármely más, a 3M által bizalmasként megjelölt adatokhoz („Bizalmas információk”). Az információ nem számít bizalmasnak, amennyiben (i) nyilvános információ vagy azzá válik, kivéve a Felhasználó által jelen Szerződés megsértésével történő közzétételt; (ii) azt a Felhasználó függetlenül, a jelen Szerződés által rendelkezésre bocsátott Bizalmas információk felhasználása nélkül állította elő; (iii) a Felhasználó az adott információt olyan harmadik féltől szerezte, akinek nincs titoktartási kötelezettsége; vagy (iv) közzétételét törvény, rendelet vagy jogszabály írja elő, azzal a feltétellel, hogy a Felhasználó – amint lehetséges - köteles a 3M-et előzetesen tájékoztatni az előírt közzétételről, és lehetőséget biztosítani a számára az ilyen közzététel korlátozására. A Felhasználó vállalja, hogy: 1) a Bizalmas információkat nem hozza harmadik fél tudomására, 2) a Bizalmas információkat csak a 3M-mel történő üzletkötés céljára használja. A 3M jogosult bíróság által alkalmazott biztosítási intézkedésre annak kikényszerítése érdekében, hogy Felhasználó a 3.1 pontban foglalt kötelezettségeknek eleget tegyen, miközben a Felek tudomásul veszik és vállalják, hogy a 3M-nek nem áll megfelelő jogorvoslat a rendelkezésére amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségeknek nem tesz eleget.

4. Felelősség.
Bár a 3M minden üzletileg ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy az Extranet oldalon pontos és naprakész információk jelenjenek meg, azonban a 3Mnem vállal felelősséget a hibákért, és esetleges tartalombeli hiányosságokért , továbbá a 3M nem felel semmilyen, - akár közvetlen, akár közvetett, következményes vagy büntetés jellegű kár megtérítéséért, amely abból ered, hogy a Felhasználó az Extranet oldalakat használta, vagy nem tudta használni . Továbbá A 3M ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA SZÓLÓ SZAVATOSSÁGVÁLLALÁST, MELY AZ EXTRANET OLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKKAL VAGY AZ EXTRANET OLDAL HOZZÁFÉRÉSÉNEK ELÉRHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS.

5. Időtartam és megszűnés.Jelen Szerződés a Hatálybalépés Napján lép hatályba és bármelyik fél írásban megszüntetheti a másik fél írásbeli értesítésétől számított legalább 30 nappal, illetve indokolt esetben azonnali hatállyal.

6. Általános rendelkezések
Jelen Szerződés Magyarország törvényei szerint jött létre, és azok szerint értelmezendő. Amennyiben bármelyik fél elmulasztja a Szerződés bármely rendelkezésének érvényesítését, ez nem képezheti tárgyát vagy nem értelmezhető az ezen rendelkezésről való lemondásként vagy a rendelkezés érvényesítésének jogáról való lemondásként.