Přístupová smlouva na Extranet společnosti 3M

Přístupová smlouva na Extranet společnosti 3M

(Minnesota Mining & Manufacturing Company, ("3M") souhlasí se zpřístupněním částí neveřejné webové stránky(ek) (“Extranetové stránky”) společnosti 3M subjektu uvedenému v tomto registračním formuláři a jeho dceřinným či přidruženým společnostem, ve kterých má tento subjekt padesátiprocentní nebo vyšší majetkovou účast (souhrnně definovaným jako “Uživatel”). Společnost 3M a Uživatel se dále dohodli na tom, že Uživateli bude podle potřeby poskytnuto svolení ke komunikaci a obchodování se společností 3M podle platných zákonů a v souladu s následujícími pravidly a podmínkami:

1. Přístup k Extranetovým stránkám a jejich užívání. Přístup ke všem, nebo některým částem Extranetových stránek může být omezen různými hesly, digitálními certifikáty či jinými zabezpečovacími postupy (souhrnně “Bezpečnostní systémy”), které společnost 3M Uživateli zpřístupní. Uživatel bude udržovat náležitou kontrolu nad přístupem k Bezpečnostním systémům a informace o nich bude zachovávat v tajnosti. V případech, kdy budou Bezpečnostní systémy vyžadovat identifikaci konkrétních osob nebo systémů přistupujících k Extranetovým stránkám jménem Uživatele, zavazuje se Uživatel neprodleně informovat 3M o veškerých změnách osob či systémů, které mají svolení uživatele k přístupu do systému jeho jménem. Uživatel souhlasí s tím, že společnost 3M může nezvratně předpokládat, že jakákoli strana (jiná než 3M) přistupující k Extranetovým stránkám s použitím Bezpečnostních systémů Uživatele jedná s Uživatelovým svolením. Uživatel bere dále na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že je výhradně zodpovědný za přístup a použití či zneužití Extranetových stránek prostřednictvím těchto Bezpečnostních systémů. Používání Extranetových stránek se řídí touto smlouvou a podmínkami uvedenými ve smlouvě 3M v oddílu “Právní podmínky” https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/legal-information/ a “Ochrana soukromí na internetu” https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/.

2. Obsah a dostupnost Extranetových stránek. 3M si vyhrazuje právo kdykoliv bez oznámení pozměnit, odstranit nebo přidat obsah Extranetových stránek nebo ukončit jejich provozování.

3. Důvěrnost. Uživateli může být poskytnut přístup ke konkrétním informacím společnosti 3M a datům týkajícím se výzkumu, výrobních aktivit, obchodní činnosti, produktových inovací, výrobních postupů, cen či nákladu, Bezpečnostních systémů a jakýchkoli jiných informací označných společností 3M specificky jako důvěrné (dále jen “Důvěrné informace”). Informace není důvěrná, pokud je (i) volně k dispozici nebo součástí jiného materiálu, který je volně k dispozici, z jiného důvodu než je zveřejnění Uživatelem v rozporu s touto smlouvou; (ii) nezávisle získána Uživatelem bez použití Důvěrných informací poskytnutých na základě smlouvy; (iii) získána Uživatelem od třetích stran bez povinnosti zachovávat důvěrnost nebo v důsledku porušení jakékoliv takové povinnosti; či (iv) určena ke zveřejnění dle platné právní úpravy, a to za předpokladu, že kdykoliv to bude možné, Uživatel musí předem informovat 3M o požadovaném zveřejnění a možnosti omezit takové zveřejnění. Uživatel se zavazuje, že: 1) nezveřejní Důvěrné informace žádné třetí straně, 2) veškeré Důvěrné informace bude používat výhradně za účelem obchodních transakcí se společností 3M. 3M bude oprávněna domáhat se formou předběžného opatření vymáhání dodržování povinností uvedených v bodu 3.1 Uživatelem, přičemž Uživatel chápe a souhlasí s tím, že 3M nebude muset zjednávat nápravu podle zákona, pokud tyto povinnosti nebudou dodržovány.

4.Odpovědnost. 3M vyvine přiměřené obchodní úsilí, aby na Extranetových stránkách uváděla přesné a aktuální informace, ale neodpovídá za jakékoliv chyby a opomenutí v obsahu.3M neodpovídá za žádné přímé, nepřímé nebo následné škody, které vzniknou v důsledku použití či nemožnosti použití Extranetových stránek Uživatelem. SPOLEČNOST 3M DÁLE POPÍRÁ JAKÉKOLI PŘÍMO VYJÁDŘENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZÁRUK ZA KVALITU A VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VZTAHUJÍCÍCH SE K INFORMACÍM UVEDENÝM NA EXTRANETOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO DOSTUPNOSTI PŘÍSTUPU K EXTRANETOVÝM STRÁNKÁM.

5. Platnost a ukončení smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti od data podpisu, a může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran formou písemného oznámení druhé smluvní straně ve lhůtě minimálně 30 dnů či v odůvodněném případě s okamžitou platností.

6. Všeobecná ustanovení. Výklad této smlouvy se řídí právním řádem státu Minnesota, Spojené státy americké. Nemožnost kterékoli ze smluvních stran vymáhat plnění kteréhokoli z ustanovení této smlouvy nesmí být vykládána jako vzdání se závazků či práva jejich plnění vymáhat.